Skip links

ROHIS

Regulamin konkursu grantowego

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Chorągiew – Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP;
 2. Komendant – komendant właściwego hufca;
 3. PJO – podstawowa jednostka organizacyjna;
 4. Zadanie – działanie będące przedmiotem wniosku;
 5. Wniosek – wniosek o dofinansowanie zadanie
 6. ROHiS – Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030
 7. Program – konkurs grantowy „ROHiS 2022” Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP.

Finansowanie i cel programu

 1. Program dofinansowywany jest z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030
 2. Celem programu jest wsparcie działań programowo-kształceniowych w jednostkach organizacyjnych Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP.

Uprawnieni wnioskodawcy i rodzaje kwalifikacji zadań

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:

 1. Hufce
 2. Szczepy
 3. Gromady zuchowe;
 4. Drużyny harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze;
 5. Drużyny wielopoziomowe
 6. Gromady/Drużyny Nieprzetartego Szlaku;
 7. Kręgi akademickie;
 8. Kręgi instruktorskie, starszyzny, senior w;
 9. Kluby specjalnościowe;
 10. Zespoły hufcowe powołane rozkazem właściwego komendanta.
 11. Zespoły chorągwiane powołane rozkazem właściwego komendanta.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie organizacji i realizacji zadań takich jak:

 1. Kształcenie wychowawców tj.: kursy metodyczne, kursy podharcmistrzowskie, kursy 35+, kursy drużynowych itp.
 2. Kształcenie os b niepełnoletnich tj.: kursy przewodnikowskie, kursy zastępowych, kursy przybocznych itp.
 3. Kształcenie specjalistyczne tj.: kursy żeglarskie, turystyczne, animatorskie itp.
 4. Działania programowe tj.: cykle zbi rek sprawnościowych, cykle zbiórek tematycznych, rajdy, biwaki, obozy, zimowiska itp.

Wymagania formalne i finansowe dla zadania

 1. Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w roku 2022.
 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania określa się od dnia 20 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. z zaznaczeniem, że zadania realizowane w grudniu muszą zostać zgłoszone do 30 listopada 2022 r, odpowiednio do koordynatora danego obszaru.
 3. Podstawowa jednostka organizacyjna ma prawo złożyć maksymalnie 3 wnioski.
 4. Hufce oraz szczepy mają prawo do składania nieograniczonej liczby wniosków, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo w rozpatrywaniu mają wnioskodawcy, którzy nie korzystali jeszcze z środków w ROHIS.
 5. Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane od daty przyznania dofinansowania.
 6. W preliminarzu można określić jedynie koszty niezbędne do poniesienia w związku z realizacją zadania.
 7. W ramach zadania nie można finansować prac remontowych i modernizacyjnych budynków wi obiekt w oraz zakupu środków w trwałych.
 8. Materiały programowe wykonywane indywidualnie w ramach zadania (np. koszulki, bluzy, dyplomy itp.) muszą posiadać logotyp ROHIS w widocznym miejscu.
  1. Przedział finansowania:
  Działanie Przedział finansowania
  Kurs na poziomie PJO lub szczepu 500,00
  Kurs/szkolenie/warsztaty na poziomie hufca 1000,00
  Kursy/szkolenia/warsztaty na poziomie chorągwi 1500,00

  b. Program

  Działanie Przedział finansowania
  Działanie PJO jednodniowe 200-250
  Działanie PJO – wyjazd ( np. wycieczka do innego miasta) 300
  Rajd/biwak drużyny ( powyżej 1 doby) 400-500
  Działanie na poziomie szczepu – jednodniowe 400
  Działanie na poziomie szczepu – wyjazd (np. wycieczka do innego miasta) 500
  Rajd/biwak na poziomie szczepu ( powyżej 1 doby) 500-600
  Działanie na poziomie hufca – jednodniowe 500-600
  Działanie na poziomie hufca – wyjazd (np. wycieczka do innego miasta) 600-700
  Rajd/biwak na poziomie hufca ( powyżej 1 doby) 700-1000
  Działanie na poziomie chorągwi 50 % kosztów
 9. Koszty realizacji zadania ponoszone są przez wnioskodawcę i otrzymane po rozliczeniu realizacji zadania w formie zwrotu środków w na konto bankowe hufca o wysokości przyznanego grantu.
 10. Jednostki przystępujące do projektu muszą posiadać:
  1. zgodę od właściwego komendanta hufca,
  2. opłaconą składkę członkowską.
 11. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 4.11. wniosek zostanie odrzucony jako błędny formalnie.
 12. Z środków w ROHIS:
  1. MOŻNA FINANSOWAĆ NIE MOŻNA FINANSOWAĆ
   Artykuły plastyczne/materiały szkoleniowe Umundurowanie/elementy umundurowania
   Nagrody dla uczestników Przedmioty niebezpieczne np. noże
   Koszulki lub inne artykuły okolicznościowe wyłącznie z logiem ROHiSu Urządzenia: opiekacze, palniki elektryczne, kuchenki gazowe itp.
   Transport uczestników Elementy nie posiadające logo ROHiSU – pamiątkowe chusty, koszulki, kurtki itp.
   Noclegi Wyposażenie siedzib hufca lub harcówek
   Wyżywienie/artykuły spożywcze Koszty wysyłki
   Środki ochrony osobistej Inne artykuły i usługi nieuznane przez koordynatora
  2. W ramach konkursu grantowego nie można finansować DSCZ na kursy organizowane przez inną jednostkę chorągwi warmińsko-mazurskiej, kt re zostały sfinansowane z programu ROHIS.
 13. Środki z ROHISu zwracane będą wyłącznie na konto hufca. Wszelkie płatności dokonywane z konta prywatnego, bez wcześniejszego pobrania zaliczki z hufca lub chorągwi nie będą zwracane.

Terminy i tryb naboru wniosków

 1. W ramach programu przewiduje się nabór w trybie ciągłym do wyczerpania puli zaplanowanej na dofinansowanie zadań.
 2. Wniosek należy złożyć na maksymalnie 3 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zadania.
 3. Wniosek należy wypełnić zgodnie ze wzorem na oficjalnym formularzu (zał. 1) Nie dopuszcza się zmiany formularza przez zgłaszającego. Wnioski nie wypełnione w całości lub nieczytelne będą odrzucane z przyczyn formalnych.
 4. Wniosek zawiera w sobie opis przedsięwzięcia, kosztorys oraz inne dane niezbędne do realizacji projektu w ramach dotacji z NIW.
 5. Złożenie wniosku jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Do wniosku składanego przez PJO, w formie załącznika musi być dołączony plan pracy podstawowej jednostki organizacyjnej ubiegającej się o przyznanie grantu.
 7. Do wniosków na poziomie szczepu, wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie plany pracy drużyn w szczepie na bieżący rok harcerski. Przy następnych wnioskach, punkt ten nie będzie wymagany.
 8. Do wniosków na poziomie hufca, wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie plany pracy drużyn w hufcu na bieżący rok harcerski. Przy następnych wnioskach, punkt ten nie będzie wymagany.
 9. Plany pracy drużyn mogą pozostać w formie, w której zostały spisane. Jeżeli takowe nie istnieją, należy stworzyć je według wzoru ROHIS (zał. ).
 10. Plany pracy należy przesłać w formacie pdf. do odpowiedniego koordynatora projektu wraz z wnioskiem o dofinansowanie.
 11. Wnioski należy składać do koordynatorów obszar w:
  1. działania programowe do pwd. Anny Chromińskiej poprzez maila: anna.chrominska@zhp.net.pl
  2. działania kształceniowe do hm. Marzeny Skoniecznej poprzez mail: marzena.skonieczna@zhp.net.pl,
  3. Przekazanie wniosku inną drogą niż wymagana, do niewłaściwej osoby może skutkować niezatwierdzeniem wniosku. Koordynator obszaru zastrzega sobie możliwość odrzucenia wniosku.
 12. Wnioskodawca zwraca się do swojego komendanta hufca z prośbą o wyrażenie zgody na organizację wydarzenia.
 13. Komendant hufca przekazuje informację o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na organizację wydarzenia za pośrednictwem imiennego maila w domenie ZHP skierowanego do odpowiedniego koordynatora projektu.
 14. Koordynator projektu przekazuje informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu dofinansowania do wnioskodawcy oraz komendanta hufca, najpóźniej do dnia poprzedzającego organizację wydarzenia, w formie wiadomości mailowej.

Rozliczenie zadania

 1. Rozliczenie zadania następuje maksymalnie na 14 dni po dacie zakończenia realizacji zadania. W tym terminie, do chorągwi powinny trafić dokumenty w wersji papierowej. Nie dotrzymanie określonego terminu bez wcześniejszego zgłoszenia i uznanej przyczyny skutkować będzie cofnięciem przyznanego grantu.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadania musi zawierać:

  1. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania wg wzoru (zał. 2)

  2. Plan/program/harmonogram wydarzenia opatrzony logiem ROHISU

  3. Faktury lub inne dokumenty finansowe do których należy dołączyć potwierdzenie płatności (oprócz gotówkowych);

  4. Opis faktur wg załączonego wzoru (zał. 3);

 3. Do sprawozdania należy dołączyć również zdjęcia z wydarzenia, opatrzone logotypami, z odpowiednim opisem:

  Wzór opisu: nazwa wydarzenia_data_hufiec

 4. Screenshot’a postu na fanpagu drużyny lub hufca na portal Facebook lub ze strony internetowej hufca z opisem „Zadanie finansowane przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018- 2030”, z opisem jak do zdjęć:

  Wzór opisu: nazwa wydarzenia_data_hufiec

  Zdjęcia należy umieścić w folderze udostępnionym przez koordynatora.

 5. Przed przekazaniem rozliczenia w wersji papierowej należy przekazać je w formie skan w/zdjęć do koordynatora danego obszaru. Po zatwierdzeniu skanów/zdjęć, należy przekazać rozliczenie w oryginale do biura chorągwi.
 6. Faktury muszą być pobierane na dane nabywcy: Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP, ul. Kopernika 45, 10-512 Olsztyn NIP 7393591437. Osoba odpowiadająca za dane zadanie ma obowiązek sprawdzenia poprawność danych.
 7. Rozliczenie dofinansowania podzielone jest na etapy:
  1. Etap 1 – Złożenie w formie elektronicznej (skan) skan w na pocztę mailowa koordynatora obszaru.
  2. Etap 2 – Akceptacja rozliczenia przez koordynatora obszaru.
  3. Etap 3 – Przesłanie oryginał w dokument w pocztą tradycyjną do biura chorągwi.
  4. Etap 4 – Zwrot środków w wysokości przyznanego dofinansowania.

Postanowienia końcowe

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do koordynatora projektu ROHIS Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP

Pobierz dokumenty

 • null
  Regulamin
🍪 Strona wykorzystuje ciasteczka