Skip links

Wybory uzupełniające do RN

Czuwaj,

Działając na podstawie Statutu ZHP i Ordynacji Wyborczej ZHP, Rada ZHP Chorągwi Warmińsko- Mazurskiej ogłasza rozpoczęcie procedury wyboru uzupełniającego na członka Rady Naczelnej ZHP – mandat ZHP Chorągwi Warmińsko- Mazurskiej.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze dla kandydatek i kandydatów  informacje dotyczące wyborów uzupełniających :

 1. termin i tryb przyjmowania zgłoszeń: do dnia 01.06.2023 roku do godz. 20:00, drogą elektroniczną zeskanowanego wniosku (w załączniku) na e-mail: radawm@grupy.zhp.net.pl
 2. warunki formalne, jakie powinien spełniać kandydatka/kandydat:
   • instruktorka/instruktor ZHP,
   • opłacone składki członkowskie za min. I i II kwartał 2023 roku,
   • zaliczona służba instruktorska za rok 2021/2022,
   • nie być skazaną/skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
   • nie jest pracowniczką/pracownikiem ZHP.

Wybory uzupełniające odbędą się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams w dniu 2.06.2023 r. o godzinie 20:00. 

LINK DO SPOTKANIA

Zgłoszone kandydatury poddane zostaną pod dyskusję i głosowanie na zbiórce zdalnej Rady Chorągwi Warmińsko- Mazurskiej ZHP. Każdy/a kandydat/ka do Rady Naczelnej ZHP ma prawo wypowiedzi przy zapewnieniu członkom Rady Chorągwi możliwości zadania pytań.

Prosimy zainteresowane osoby, aby zapoznały się z obowiązkami i zadaniami członka Rady Naczelnej ZHP, które sią określone w harcerskich dokumentach m.in. w Statucie ZHP, przyjętym przez Radę Naczelną ZHP Regulaminem itp. Dostępne są na sharepoincie.

Zachęcamy do podjęcia nowej służby! 

🍪 Strona wykorzystuje ciasteczka